produktyasluzby

Analýzy riešenia

Analýza je základným predpokladom pre návrh nového , respektíve rozšírenie či aktualizáciu existujúceho geografického informačného systému. Cieľom tejto časti implementácie je zdokumentovať požiadavky zákazníka, posúdiť stav už používaných informačných systémov, zmapovať a vyhodnotiť nastavené procesy, legislatívu, smernice a metodiky. Jednoducho analýza slúži na zdokumentovanie východiskového stavu projektu. Výstupom pre zákazníka je štruktúrovaná dokumentácia, ktorá je nevyhnutná pre návrh samotného riešenia.

 

Analýza pozostáva z viacerých etáp:

  1. analýza súčasného stavu - zameraná na organizačnú štruktúru, aplikačnú a softvérovú architektúru a sieťovú infraštruktúru
  2. analýza údajových zdrojov
  3. analýza požiadaviek zákazníka - definujú a kategorizujú sa funkčné aj nefunkčné požiadavky
  4. analýza používaných metodík, smerníc a procesov
  5. analýzy platnej legislatívy
  6. vypracovanie realizačnej dokumentácie

Zistené informácie evidujeme a spravujeme v centrálnej databáze prostredníctvom výkonného modelovacieho nástroja Enterprise Architect. Zber a vyhodnotenie požiadaviek patrí medzi najdôležitejšie časti implementácie. Ich zanedbanie má vo väčšine prípadov za následok neúspech celého projektu, preto tejto fáze venujeme osobitnú pozornosť.