Úvodná stránka Produkty a služby Tvorba a spracovanie údajov

produktyasluzby

Tvorba a spracovanie údajov

Žiadny geografický informačný systém nemôže fungovať bez údajov, ktoré sú jeho najdôležitejšou súčasťou. Preto je zber, aktualizácia, konverzia a publikovanie údajov rozhodujúcim základom pre úspešné fungovanie GIS. Údaje v geografických informačných systémoch sa delia na geometrické (vektorové alebo rastrové zobrazenie elementu) a textové (popisné atribúty). Ich zber sa realizuje priamymi a nepriamymi meraniami najmä pomocou geodetických a fotogrametrických metód. Získané údaje sa spracovávajú prostredníctvom špecializovaných softvérov. Výsledok slúži ako podklad pre konverziu do informačného systému a databáz alebo pre realizáciu ďalších analýz slúžiacich na získavanie odvodených informácií.

Pri tvorbe a spracovaní údajov sa striktne riadime požiadavkami, smernicami a metodikami objednávateľa, pričom celý proces podlieha prísnej kontrole kvality, pri ktorej sa porovnáva kvalitatívna úroveň zistených údajov s popisom zistených nedostatkov. Publikovanie údajov prebieha v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami, čím je zabezpečená konzistencia zozbieraných dát.

Zber a spracovanie údajov pozostáva z viacerých procesov:

  1. návrh údajového modelu odzrkadľujúceho potreby zákazníka ( ak ho už nemá)
  2. optimalizácia atribútových (doménových) hodnôt
  3. zameranie objektov v teréne
  4. zber a aktualizácia údajov fotogrametrickými metódami
  5. zber atribútových informácií o objektoch miestnym skúmaním

Kontrola kvality údajov vychádza:

  • z technických noriem STN EN ISO 19113,19114 a 19115
  • z overenia polohovej a atribútovej presnosti údajov
  • z vyhodnotenia spracovaných údajov s využitím nástrojov ArcGIS:

- náhodný výber objektov na základe početnosti objektov

- opätovná identifikácia vybraných objektov v teréne

- porovnanie zdrojových a kontrolovaných vlastností objektov

- vyhodnotenie kvality údajov podľa intervalov pre povolené odchýlky