• bold
  • brave
  • iconic
  • simple
  • louder
Loaded

5 zaujímavých faktov o Zozname stavieb

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) prevádzkuje aplikáciu „Informačný systém Zoznam stavieb“ (ISZS), ktorú sme pre úrad vytvorili. Aplikácia slúži na to, aby do nej obce súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní rodinného domu, bytu v bytovom dome, ako aj o užívaní bytového domu, zapísali vybrané údaje o stavbách.

1. Obsahuje vždy len aktuálne údaje

Informačný systém Zoznamu stavieb preberá údaje z Katastra nehnuteľností , Registra Adries a z mapového klienta ZBGIS prostredníctvom elektronických služieb, čím je zabezpečená ich neustála aktualizácia a aktuálnosť.

2. K údajom sa dostanú iba povolané osoby

Zoznam stavieb nie je verejne dostupný. K údajom sa dostanú len registrovaní používatelia, ako napríklad pracovníci obcí, obecného úradu alebo pracovníci ÚGKK SR. Evidujú v ňom nové skutočnosti o existujúcich stavbách a nové stavby. Východiskové informácie a podkladové mapy sú jednotné v rámci celej SR.

3. Eviduje podrobné údaje o stavbe

Okrem zoznamu stavieb pracovníci evidujú nové aj staré informácie o stavbe: úžitková, podlahová plocha rodinného dumu a bytu, počet izieb v dome a byte, ale tiež počet podlaží budovy. Zapisuje sa aj konštrukcia stavby, dátum kolaudácie rodinného alebo bytového domu. K týmto údajom sa za účelom presnejšej identifikácie stavby evidujú ďalšie podporné informácie o stavbe, ako súpisné číslo, ulica, číslo parcely a pod. V rámci celého procesu tak dochádza k zosúladeniu údajov medzi obcami a Katastrom nehnuteľností.

Zúžený zoznam stavieb pomocou filtrovania

4. Zistiť informácie o stavbe nikdy nebolo ľahšie

Pracovníci úradov, ktorí pracujú s aplikáciu Zoznamu stavieb, môžu veľmi rýchlo vyhľadať čo potrebujú alebo si jednoducho vyfiltrovať údaje podľa územnosprávnych jednotiek (obec, katastrálne územie), podľa ulíc, typu stavby, súpisného čísla a mnohých ďalších atribútov. Majú k dispozícii históriu kolaudácií a reportov a samozrejme export vyhľadaných údajov. Ku každej vyhľadanej stavbe sú dostupné detaily stavby a informácie o vchodoch, ktoré je možné postupne prechádzať. Všetky funkcionality sú dostupné nad rôznymi mapovými podkladmi čo výrazne urýchľuje prácu.

Detail úplného záznamu o stavbe

5. Rozširuje hranice

Informačný systém Zoznam stavieb nachádza svoje využitie za hranicami svojho prvotného poslania. Údaje zo zoznamu sa využili pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Ministerstvo výstavby a dopravy SR z neho čerpá súhrnné informácie o stavbách, ktoré v minulosti museli prácne zostavovať pracovníci obcí. Teraz ich má k dispozícii online a kedykoľvek.
Po doplnení stavebných povolení, územných plánov vznikne základ pre stavebné konania. Zaevidovanie energetických certifikátov pomôže určiť energetickú hospodárnosť budov.
Zaujímavosťou sú informácie o cenách nehnuteľností, ktoré Kataster nehnuteľností povinne eviduje pri prevode vlastníctva. Využíva ich Národná banka Slovenska pri vypracovávaní štatistík rastu cien nehnuteľností v SR za stanovené obdobie, tak že tieto štatistiky vychádzajú z reality.

Grafy, prehľady, export údajov

Informačný systém Zoznamu stavieb by mohol slúžiť pri tvorbe cenovej politiky zdaňovania nehnuteľností. Obce by vďaka nemu mohli riadiť svoju daňovú politiku a upravovať ju podľa toho, akú hodnotu má stavba v danej lokalite. Vedeli by efektívne riadiť proces stavebného konania. Okrem iného by ISZS mohol slúžiť ako podpora riešenia bytovej politiky na Slovensku, nakoľko by jeho údajová základňa poskytovala prehľad o situácii bývania a dostupnosti bytov na Slovensku.

Prev
Tvoríme GIS riešenia, ktoré oceňuje svet
Next
Digitálna mapa ZBGIS uľahčuje život
Comments are closed.