• bold
 • brave
 • iconic
 • simple
 • louder
Loaded

backup sluzieb

Analýzy

 • Analýza aktuálneho stavu existujúcich informačných systémov zákazníka.
 • Analýza existujúcich údajov a údajových zdrojov, analýza kvality dát a väzieb medzi dátami.
 • Analýza potrieb a procesov u zákazníka, tvorba procesných diagramov a analytických modelov, ktoré umožňujú identifikovať slabé stránky stávajúcej situácie.

Návrh solution architektúry

 • Návrh riešenia pre efektívnu tvorbu dát, kontrolu kvality dát alebo kontrolu topologických pravidiel pri tvorbe dát.
 • Návrh funkčností riešenia (vytváranie reportov, pohľadov, elektronických služieb atď.) pre integráciu riešenia s informačnými systémami zákazníka.
 • Návrh riešenia (solution architektúra), ktoré zapadá do podnikovej architektúry (enterprise architektúra) z hľadiska informačnej architektúry, systémových nástrojov a požiadaviek na integráciu s inými systémami tak, aby podporovali obchodné ciele organizácie.
 • Naši Solution Architekti disponujú certifikáciami v oblasti Enterprise Architektúry (TOGAF), ktoré potvrdzujú našu pripravenosť na plnohodnotnú spoluprácu s podnikovými architektmi na príprave riešenia spĺňajúceho požiadavky definované enterprise architektúrou na strane zákazníka.

Vývoj

Vývoj softvérového riešenia – programovanie geografického informačného systému v spolupráci so zákazníkom. Pomocou využitia agilných metód vývoja sa zákazník stáva súčasťou tvorby riešenia. Sleduje a pripomienkuje každú etapu vývoja a dielo sa vždy vyvíja tým správnym smerom.

Nasadenie

 • Nasadenie do produkcie, ako ďalší krok procesu implementácie geografického informačného systému.
 • Zaškolenie používateľov a nastavenie procesov pre správne využitie nového informačného systému.

Správa IT infraštruktúry a monitoring

 • Správa serverov a sietí.
 • Správa funkčnosti a bezpečnosti systémov.
 • Sledovanie dostupnosti, funkčnosti, výkonnosti systémov, odstraňovanie výpadkov.
 • Nastavenie parametrov SLA podľa požiadaviek.
 • Identifikácia príčin problémov, opravy v infraštruktúre, sledovanie a vyhodnocovanie metrík (Troubleshooting).
 • Infraštruktúrny a aplikačný monitoring.

Podpora

 • Zabezpečenie funkčnosti a dostupnosti služieb prostredníctvom podpory produktu a podpory prevádzky riešenia.
 • Ako súčasť podpory služieb sú priebežné konzultácie zo strany zákazníka.

Rozvoj

 • Rozvoj riešenia na zachovanie jeho aktuálnosti a legislatívnej konzistentnosti prostredníctvom nových funkcionalít a upgradov systémov na nové verzie prehliadačov, operačných systémov, GIS aplikácií, najnovších predpisov v rámci smernice INSPIRE atď.
 • Zabezpečenie dlhodobej prevádzky geografického informačného systému na kľúč na základe zmluvy o poskytovaní servisných služieb SLA (Service Level Agreement).

INSPIRE

 • Harmonizácia: transformácia, validácia, testovanie a publikovanie národných údajov do smernice INSPIRE pre povinné osoby ako sú ministerstvá a organizácie zastrešené ministerstvami INSPIRE špecialisti s bohatými praktickými skúsenosťami s transformáciou geopriestorových údajov do smernice INSPIRE (prelink na projekt INSPIRE)

Kartografické spracovanie máp

Vytvorenie kartografického modelu:

 • Zhotovenie kartografického modelu výberom, úpravou a generalizáciou prvkov prebratých z podkladových vektorových modelov územia, alebo vektorizáciou a následnou úpravou prvkov z podkladových údajov.
 • Zabezpečenie kartografických prác tak, aby výsledné prvky kartografického modelu mohli byť správne zobrazované v preferovanej mierke pomocou preferovaného znakového kľúča.
 • Vytvorenie kartografického modelu na základe objednávateľom dodaných zdrojových údajov a podkladov a v súlade s technickou a technologickou špecifikáciou.

Vytvorenie digitálnej mapy:

 • Vizualizácia kartografického modelu v určenej mierke a znakovom kľúči.
 • Doplnenie vizualizácie o názvy, popisy a stanovené mimorámové údaje v súlade s technickou a technologickou špecifikáciou.

Tlač digitálnych máp:

 • Zabezpečenie tlače máp v predpísanej kvalite, farebnosti a rozmere.

Školenia

 • Realizácia školení GIS problematiky a školení k nasadeným riešeniam podľa potreby zákazníka.

Využívané technológie

 • JavaScript
 • TypeScript
 • .NET Core
 • .NET 5
 • Angular
 • ArcObjects
 • OpenLayers
 • ESRI
 • ArcGIS server
 • FME desktop – sada nástrojov typu ETL (Extract, Transform and Load)
 • Apache JMeter