• bold
  • brave
  • iconic
  • simple
  • louder
Loaded

Etický kódex

Základný predpoklad pre úspešné fungovanie našej spoločnosti, je etické správanie a dodržiavanie morálnych zásad.
Cieľom tohto etického kódexu je zadefinovať tieto zásady a zladiť ich s firemnými hodnotami. Jeho úlohou je tiež podporovať správne rozhodnutia v obchodných a projektových úlohách, poukázať na dôležitosť vzájomnej úcty a dôvery medzi všetkými členmi tímu.

Naše hodnoty

Prepájame čestnosť, integritu a obchodnú etiku do všetkých aspektov nášho podnikania. Veríme v spoluprácu s rešpektom. Dodržiavame záväzky a naši zákazníci sa na nás môžu spoľahnúť. Vlastnou tvorivosťou, invenciou a inováciami zvyšujeme hodnotu našich riešení a pridanú hodnotu pre našich klientov.

Sme vždy féroví a zdvorilí

Všetci sa správame so vzájomným rešpektom, férovo a zdvorilo ku svojim kolegom alebo nadriadeným. Nadriadení aj kolegovia pristupujú ku všetkým s úctou bez akejkoľvek formy šikany, mobbingu a bossingu. Všetky formy obťažovania vrátane sexuálneho sú zakázané.

Dodržiavame nariadenia a predpisy

Dodržiavaním právnych a interných predpisov predchádzame škodám. Konanie každého jednotlivca ovplyvňuje celkové vnímanie firmy. Správnym prístupom budujeme spokojnosť našich zákazníkov a dobrú reputáciu firmy.

Chránime osobné a dôverné informácie

S dôvernými informáciami akéhokoľvek typu, s ktorými pri svojej práci prichádzame do kontaktu, zaobchádzame s maximálnou obozretnosťou. Dodržiavame mlčanlivosť o obchodných záležitostiach firmy, o našich zákazníkoch a obchodných partneroch.

Osobné údaje a dôverné informácie chránime pred neoprávneným prístupom tretích osôb. Dodržiavame mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť aktivity firmy, aj keď ako dôverné nie sú označené.

Chránime všetky osobné údaje fyzických osôb, tzn. osobné údaje zamestnancov, zákazníkov, obchodných partnerov. Nakladáme s nimi výlučne v súlade so smernicou o ochrane osobných údajov.

V obchode sa správame eticky

Obchodnú etiku dodržiavame vo všetkých aspektoch nášho podnikania. Neovplyvňujeme našich obchodných partnerov a dodržiavame pravidlá hospodárskej súťaže.

Staráme sa o bezpečnosť a zdravie

Dodržiavame bezpečnostné predpisy, chránime svoje pracovné a životné prostredie pred požiarom a iným poškodením. Zbytočne neplytváme vodou a elektrickou energiou. Zabezpečujeme triedenie odpadu, čím chránime našu planétu.