• bold
 • brave
 • iconic
 • simple
 • louder
Loaded
Mapové služby pre ISElektronické služby katastra nehnuteľností
ESKN
Informácie zapísané na katastri nehnuteľností tvoria základnú bázu informácií pre právne úkony.
Projekt:Mapové služby pre informačný systém katastra nehnuteľností
Používateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Termín realizácie:od roku 2015
Cieľ

Základným cieľom projektu poskytovania služieb katastra nehnuteľností bolo v čo najvyššej možnej miere zefektívniť služby katastra poskytované občanom, podnikateľom, samosprávam i ďalším inštitúciám štátnej správy. Zymestic v rámci tohto projektu zabezpečoval pre svojich partnerov kontrolu kvality údajov, migrácie a vytvorenie mapových služieb nad celým systémom.
Podstatou portálu katastra nehnuteľností je elektronická evidencia a elektronické poskytovanie služieb tzn. všetkých skutočností vyplývajúcich zo zákona ku stavbám, pozemkom, majetku, chráneným oblastiam atď.

Obsahuje údaje o vlastníctve nehnuteľností ako katastrálne mapy, informácie o stavbách, pozemkoch, bytoch, listy vlastníctva, register obcí a katastrálnych území, ceny pozemkov, informácie o stave katastrálnych konaní, návrhy na vklad atď. Informácie zapísané na katastri nehnuteľností tvoria základnú bázu informácií pre právne úkony.

V rámci systému sa evidujú priestorové informácie, ktoré sú zobrazované na mape a popisné informácie vo forme atribútov typu druh majetku, vlastníctvo, bonita pôdy, ceny, ťarchy, vecné bremená a pod. Ako webová aplikácia slúži na zobrazovanie a prácu s údajmi katastra nehnuteľností.

Požiadavky
 • Vytvoriť mapovú aplikáciu, zabezpečiť migráciu a kontrolu dát a celkovo vyvinúť back office mapového riešenia.
 • Vytvoriť nástroj, ktorý umožní väčšinu vstupných a výstupných služieb katastra realizovať elektronicky.
 • Vytvoriť jednu centralizovanú databázu, ktorá bude obsahovať aktuálne dáta zo všetkých katastrálnych úradov z celého územia SR.
 • Umožniť, aby elektronické dokumenty boli použiteľné pre právne úkony.
 • Integrovať riešenie na centrálny systém referenčných údajov (CSRU).
 • Integrovať elektronické služby katastra nehnuteľností do celkovej architektúry eGovernmentu.
 • Zefektívniť poskytovanie služieb katastra nehnuteľností z časového a finančného hľadiska pre prijímateľov služieb:
 • občanom, podnikateľom, samosprávam a ďalším inštitúciám štátnej správy.
 • Implementovať tri základné typy služieb – informačné, transakčné a personalizované. Informačné služby poskytujúce výpisy informácií, transakčné služby umožňujúce zapisovanie informácií, personalizované služby umožňujúce majiteľovi robiť úkony spojené s jeho nehnuteľnosťou.
 • Pomocou orchestrácie zabezpečiť prepojenie údajov pre vytvorenie plnohodnotnej a ucelenej informácie, napr. celkový list vlastníctva a pod.
Výsledky a prínosy
 • Importy a zhrávanie dát zo všetkých katastrálnych úradov v SR, tak aby centrálna databáza obsahovala denne aktuálne dáta a aby tak boli k dispozícii všetkým užívateľom portálu.
 • Integrácia portálu s ďalšími systémami s cieľom poskytovať komplexné informácie občanom alebo organizáciám pre rôzne typy úkonov napr.: územné plánovanie, kvitancie, exekúcie atď.
 • Poskytovanie informácií z informačného systému katastra nehnuteľností koncovým klientom: občan, organizácie ako realitné kancelárie, Notárska komora Slovenskej republiky, exekútori ai.

 1. Poskytnutie metaúdajov o SGI z KN podľa vyhľadávacích kritérií
 2. Poskytnutie priestorovej informácie SGI z KN – realizácia služieb WMS, WMTS, rezortná kartografia
 3. Poskytnutie informácie z KN o vlastníkoch a iných oprávnených osobách
 4. Poskytnutie informácie z KN o nehnuteľnostiach
 5. Poskytnutie informácie z KN o právach k nehnuteľnostiam
 6. Poskytnutie informácie z KN o registry územno-technických jednotiek
 7. Poskytnutie informácie z KN o číselníkoch
 8. Poskytnutie výpisu z listu vlastníctva z KN
 9. Poskytnutie informácie z KN o súpise parciel z registra C a E
 10. Poskytnutie informácie z KN o súpise stavieb
 11. Poskytnutie informácie z KN o súpise vlastníkov
 12. Poskytnutie informácie z KN o súpise správcov
 13. Poskytnutie informácie z KN o súpise nájomcov
 14. Poskytnutie informácie z KN o súpise iných oprávnených osôb
 15. Poskytnutie informácie z KN na vybrané geodetické činnosti v KN
 • Import údajov z externých zdrojov do databázy systému pomocou výmenného formátu vektorových máp katastra (VGI) a ich následné publikovanie pre používateľov prostredníctvom ESRI nástrojov.
 • Efektívne, jednoduché a zároveň zrozumiteľné vyhľadávanie a filtrovanie dát s využitím open source riešenia Elasticsearch.
 • Vytvorenie nevizuálnych služieb a prístupu k dátam v plnom rozsahu pre verejnú správu.
 • Vytvorenie podpory pre vytváranie údajov a zvyšovanie ich kvality, tzn. zber, tvorba, správa a poskytovanie vo forme vyhovujúcej používateľom.
 • Automatizácia kontroly elektronických verzií vektorových geodetických podkladov a súboru výkazu výmer vo formáte XML pre zaregistrovaných autorizovaných geodetov na zvýšenie kvality geodetických podkladov.
Použité technológie
 • ESRI
 • Databáza Oracle
 • Elasticsearch
Webová aplikácia Mapový klient
ZBGIS