• bold
 • brave
 • iconic
 • simple
 • louder
Loaded
Mapový klient pre ISpre verejné služby a služby verejnej správy INSPIRE
INSPIRE
Zhromažďovanie, ukladanie a zdieľanie dát v stanovenej kvalite a presnosti.
Projekt:Harmonizácia a publikovanie údajov podľa smernice INSPIRE
Používateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK), Geodetický a kartografický ústav (GKÚ)
Termín realizácie:od roku 2016

V rámci tohto projektu sme zabezpečil harmonizáciu a publikovanie dát v celkovo 7-mich témach smernice INSPIRE – smernica o priestorových informáciách. Členské štáty EÚ musia v zmysle smernice INSPIRE sprístupňovať geografické údaje v harmonizovanej podobe. Znamená to, že tematické geografické údaje z Francúzska, Nemecka, Česka či Slovenska, ako napríklad hydrológia (vodné toky, jazerá, plesá atď.) majú jednotnú štruktúru, rovnaký údajový model, sú rovnako kartograficky zobrazené, v rovnakom súradnicovom systéme a jednotným spôsobom sprístupnené.

Požiadavky
 • Vytvoriť informačný systém, ktorý bude slúžiť na zber a poskytovanie dát vybraných 7-mich tém smernice INSPIRE s prepojením na Geoportál ÚGKK.
 • Zabezpečiť harmonizáciu (transformáciu, doplnenie chýbajúcich atribútov, prevedenie do súradnicových systémov, nastavenie kartografie pre zobrazenie v službe atď.), validáciu, testovanie a publikovanie dát v témach: hydrológia, administratívna hranica, budovy, dopravné siete, geografické názvy, výška a ortometria v súlade s legislatívou Európskej komisie ku smernici INSPIRE.
 • Vytvoriť dáta pre národný register priestorových údajov v súlade so zákonom o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI).
 • Umožniť zhromažďovanie, ukladanie a zdieľanie harmonizovaných dát v stanovenej kvalite a presnosti podľa technických špecifikácií INSPIRE.
Výsledky a prínosy
 • Zabezpečenie dostupnosti národných informácií verejnosti vypublikovaním služieb na Geoportáli ÚGKK.
 • Poskytovanie údajov prostredníctvom sieťových služieb INSPIRE, tzn. webových služieb geografického typu.
 • Zachovanie aktuálnosti dát pomocou pravidelných aktualizácií v súlade s najnovšími zmenami smernice INSPIRE.
 • Zvýšenie kvality vstupných údajov ZBGIS (aj spätne) a zabezpečenie ich využívania na základe predvolených služieb v Mapovom klientovi ZBGIS.
Použité technológie
 • ESRI – ArcGIS Server a ArcGIS Desktop, rozšírenie ArcGIS for INSPIRE
 • FME Desktop – sada nástrojov ETL (Extract, Transform and Load)
 • Apache JMeter

INSPIRE zabezpečuje kompatibilitu a interoperabilitu dát v rámci krajín EÚ. – Ak pracujeme s údajmi z viacerých krajín, napr. v rámci témy hydrológia, harmonizované údaje INSPIRE na seba nadväzujú.

Ak si vezmeme hydrologické údaje vodných tokov za Českú a Slovenskú republiku, v hraničnej oblasti sútoku riek Moravy a Dyje, pri INSPIRE službách tieto údaje na seba nadväzujú a sútok sa prejavuje aj v topológii línií vodných tokov. (viď obrázky)

Mapový klient pre ISpre verejné služby a služby verejnej správy INSPIRE
ISSI