• bold
 • brave
 • iconic
 • simple
 • louder
Loaded
Mapový klient pre ISpre verejné služby a služby verejnej správy INSPIRE
ISSI
Podpora priameho pripojenia WMS a WFS služieb do mapy v zmysle štandardov OGC.
Projekt:Mapový klient pre informačný systém projektu ISSI
Používateľ:Ministerstvo vnitra České republiky
Termín realizácie:od roku 2022

Zymestic v rámci tohto rozsiahleho projektu pre svojich partnerov vytvoril mapového klienta. Na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti verejnej správy, bol vybudovaný centrálny informačný systém podporujúci spolupracujúce subjekty v plnení všetkých ich povinností voči INSPIRE. Informačný systém slúži na zabezpečenie všetkých povinností MV, ako zodpovedného subjektu za národnú dátovú sadu INSPIRE, obsahuje dáta harmonizované podľa technických požiadaviek smernice INSPIRE a disponuje službami, ktoré napĺňajú povinnosti ČR stanovené smernicou INSPIRE.

Požiadavky
 • Vybudovať mapového klienta/mapovej komponenty pre zobrazenie údajov a lepšie pochopenie prezentovaných informácií používateľmi.
 • Integrácia na CSW službu projektu v rozsahu:
  • Podpora priameho pripojenia WMS (Web Map Service) a WFS (Web Feature Service) služieb do mapy v zmysle štandardov OGC (Open Geospatial Consortium)
  • Zobrazenie údajov z CSW služby podľa organizácií
  • Publikovanie, zobrazovanie, pridávanie údajov a tlač mapových kompozícií.
Výsledky a prínosy
 • Zobrazenie základných metaúdajov.
 • Možnosť skopírovania odkazov na WMS, WFS a metaúdaje do schránky.
 • Pridávanie externých služieb WMS, WMTS (Web Map Tile Service), WFS atď. v podporovaných súradnicových systémoch:
  • Web Mercator [EPSG:3857] – (default)
  • S-JTSK (Ferro) Křovák [EPSG:2065]
  • ETRS 1989 [EPSG:4258]
  • WGS 84 [EPSG:4326]
  • S-JTSK Křovák East North [EPSG:5514].
 • Pridávanie vlastných súborov GeoJSON, KML, GML, SHP v podporovaných súradnicových systémoch.
 • Zdieľanie aktuálneho stavu aplikácie cez permalink.
 • Uloženie mapovej kompozície do súboru.
 • Nasadzovanie a publikácia aplikácie pomocou Docker kontajnerov, ktoré obsahujú všetko potrebné na spustenie aplikácie vrátane knižníc, systémových nástrojov, kódu a runtime, čím sa zabezpečilo rýchle vytváranie, testovanie a nasadzovanie aplikácie.
Použité technológie
 • OpenLayers (free Open Source JavaScript)
 • Angular
 • .NET
Aplikácia pre elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb
ESMO