• bold
 • brave
 • iconic
 • simple
 • louder
Loaded
Informačný systém Zoznam stavieb
ISZS
Slúži na komunikáciu medzi obcami a katastrom a na zber vybraných údajov o stavbách.
Projekt:Informačný systém Zoznam Stavieb
Používateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej Republiky (ÚGKK SR)
Termín realizácie:od roku 2019

Spoločnosť Zymestic v rámci projektu Informačný systém Zoznam stavieb (ISZS) realizovala aplikáciu Zoznam stavieb, ktorá slúži na komunikáciu medzi obcami a katastrom a na zber vybraných údajov o stavbách. Do informačného systému Zoznamu stavieb majú obce povinnosť súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní rodinného domu alebo o užívaní bytu v bytovom dome alebo o užívaní bytového domu zapisovať jednotlivé zákonom požadované atribúty – údaje o rodinných domoch, bytových domoch a bytoch v bytových domoch ako aj zmeny na základe ďalšieho kolaudačného rozhodnutia.

Požiadavky
 • Vytvoriť webovú aplikáciu prístupnú prostredníctvom podporovaných webových prehliadačov napr.: Mozilla Firefox, Google Chrome ai., ktorá umožní obciam a mestám zápis a aktualizáciu legislatívou stanovených údajov.
 • Zabezpečiť aktualizáciu údajov z databáz Katastra nehnuteľností, Registra adries a Základnej bázy GIS.
 • Integrovať subjekty: Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií SR, Štatistický úrad SR.
Výsledky a prínosy
 • Automatizácia údajov v ISZS s využitím služieb Katastra nehnuteľností a služieb Registra Adries – ISZS obsahuje cca 1 237 000 stavieb.
 • Vytvorenie mapovej a formulárovej časti (editácia údajov v databázovej verzii, kontrola údajovej konzistencie a úplnosti pomocou vlastných PL/SQL procedúr, využité ST Geometry funkcie).
 • Vypublikovanie dátových a mapových služieb.
 • Zabezpečenie podpory exportov a reportov.
 • Automatizovaná aktualizácia modulu štatistík v Elasticsearch.
 • Vytvorené rolovo-závislé poskytovanie rozšírených údajov (ceny nehnuteľností).
 • Vytvorenie samostatnej aplikácie na správu a zobrazovanie noviniek a informácií v aplikácií ISZS pre správcu systému.
Použité technológie
 • ArcGIS API for JavaScript
 • Angular
 • ArcGIS Enterprise
 • .NET
Integrácia GIS na Register adries
Register adries