• bold
 • brave
 • iconic
 • simple
 • louder
Loaded
Mapová aplikácia pre IS na zber a analýzu dát o ekonomickom prostredí hl. m. Prahy
JESSUS
Riešenie nie je viazané na softvérové licencie a neobmedzuje počet používateľov.
Projekt:Mapová aplikácia pre informačný systém projektu JESSUS
Používateľ:Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)
Termín realizácie:od roku 2022

Zymestic v rámci rozsiahleho projektu Jednotný prístup k ekonomickým informáciám pre správu a udržateľný rozvoj mesta s minimalizovanými nárokmi na údržbu (JESSUS) vytvoril pre svojho partnera mapovú aplikáciu a umožnil tak prístup do systému 10tkam analytikov bez nutnosti nakupovania drahých licencií. Keďže ekonomické dáta sú pre rad úloh a činností riešených hl. m. Prahou neoceniteľným zdrojom informácií, je nutné ich zabezpečovať a zobrazovať v požadovanej štruktúre a detaile tak, aby boli pre mestskú samosprávu maximálne využiteľné.

Požiadavky
 • Prepojiť ekonomické dáta z rôznych zdrojov a zobrazovať ich v geografickom prostredím.
 • Vytvoriť mapovú aplikáciu pre podporu práce menej kvalifikovaného analytika s využitím modulov a štandardných funkcionalít nástroja ArcGIS API for JavaScript.
 • Spracovať riešenie v krátkom časovom úseku s použitím vyhovujúcich ESRI widgetov a komplexných blokov a zároveň vytvoriť veľkú pridanú hodnotu pre koncového používateľa.
 • Riešenie postaviť tak, aby nemalo licenčné obmedzenie, tzn. že nebude viazané na nákladné softvérové licencie a nebude mať obmedzenia v počte pripojených používateľov.
Výsledky a prínosy
 • Nasadenie webovej aplikácie, ktorá pomocou tenkého klienta z časti nahradila silného klienta.
 • Umožnenie spracovávať agendu menej kvalifikovaným analytikom bez obmedzenia počtu prístupov do aplikácie cez online dostupné webové prostredie.
 • V rámci aplikácie sú vďaka špeciálnym importom dostupné dáta z rôznych zdrojov čo umožňuje tvorbu výstupov, štatistík a grafov na základe užívateľsky definovaných filtrov a atribútov.
 • Vytvorenie atribútových a geometrických filtrov, tvorba štatistík a prezentovanie údajov prostredníctvom tlačových výstupov.
Použité technológie
 • .Net / IronPDF
 • Angular
 • ESRI ArcGIS Maps SDK for JavaScript
Informačný systém Zoznam stavieb
ISZS