• bold
 • brave
 • iconic
 • simple
 • louder
Loaded
Integrácia GIS na Register adries
Register adries
Centrálny zdroj dát, ktorý obsahuje adresy a súpisné čísla všetkých budov na území SR.
Projekt:Integrácia geografického informačného systému na Register adries
Používateľ:Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Topografický ústav Banská Bystrica
Termín realizácie:od roku 2015

V rámci jednotlivých projektov Zymestic prepájal geografické informačné systémy na Register adries. Register adries je štátny register – Informačný systém verejnej správy, ktorý vznikol v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správ. Register adries je centrálny zdroj dát, ktorý obsahuje adresy so súpisným číslom všetkých fyzických budov na území SR. Obce a mestá doň zapisujú súpisné a orientačné čísla, názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do registra zapisuje údaje o územnom členení – kraj, okres, obec, časť obce. Štátne organizácie prepájajú svoje systémy s týmto štátnym referenčným systémom za účelom získavania a využívania vždy tých najaktuálnejších údajov.

Požiadavky
 • Napojiť, preberať, ukladať, spracovávať údaje v zmysle štandardov registra adries a sprístupniť údaje používateľom v definovanej škále a stanovenom rozsahu.
 • Vytvoriť softvérový nástroj na preberanie zmenových dávok údajov na dennej báze a ich následné ukladanie do GIS databázy.
 • Zabezpečiť dostupnosť informácií z registra adries pracovníkom v štátnych organizáciách v rámci ich vlastných systémových riešení.
Výsledky a prínosy
 • Koncovým užívateľom sú v aplikáciách zobrazované vždy aktuálne, v daný moment platné údaje, práve zverejnené v štátnom referenčnom systéme registra adries.
 • Rýchle zabezpečenie pomoci volajúcemu zo strany operátorov a dispečerov na linkách tiesňových hovorov, na základe dostupnosti aktuálnych adries s presne určenými súradnicami z celého územia Slovenska.
 • Jednoznačné definovanie povinných a zakázaných miest pohybu a pobytu odsúdených probačnými a mediačnými úradníkmi v informačnom systéme probačnej a mediačnej služby na základe dostupnosti všetkých evidovaných adries v registri.
 • Vyhľadávanie, identifikácia a zobrazenie adresných bodov na mape v rámci jednotlivých mapových klientov uvedených rezortov vrátane mapového klienta ZBGIS, ktorý je dostupný širokej verejnosti.
Použité technológie
 • Oracle Database
 • Microsoft .NET
 • FME desktop – sada nástrojov typu ETL (Extract, Transform and Load)
 • Elasticsearch – pre fultextové vyhľadávanie
Mapové služby pre ISElektronické služby katastra nehnuteľností
ESKN