• bold
 • brave
 • iconic
 • simple
 • louder
Loaded
Webová aplikácia Mapový klient
ZBGIS
Presná digitálna mapa Slovenska vrátane rôznych priestorových a topografických údajov.
Projekt:Webová aplikácia Mapový klient ZBGIS
Používateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK), Geodetický a kartografický ústav (GKÚ)
Termín realizácie:od roku 2009

Zymestic pre svojich partnerov vytvoril Mapového klienta ZBGIS, ktorého cieľom je sprístupniť referenčné údaje a informácie Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém. Inak povedané, ide o skompletizovanie presnej digitálnej mapy Slovenska vrátane rôznych priestorových a topografických údajov a následné poskytovanie informácií z tohto systému.

ZBGIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém) tvorí v zmysle zákona základ priestorových informácií o území SR. Je súčasťou informačného systému (IS) geodézie, kartografie a katastra. Je záväzným systémom pre tvorbu štátnych mapových diel a pre budovanie GIS verejnej správy. Tvoria ho údaje a metaúdaje o priestorových objektoch krajiny, ich atribútoch a väzbách. Prístup k produktom a službám ZBGIS je cez Geoportál.

Webová aplikácia Mapový klient ZBGIS slúži na zobrazovanie, vyhľadávanie, analýzu a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, údajmi ZBGIS, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu, digitálnym modelom terénu a geografickými názvami. Integrácia údajov zo všetkých uvedených zdrojov do jedného celku umožňuje získať komplexné informácie o danom území z pohľadu vlastníckych vzťahov a topografie. Aplikácia je k dispozícii fyzickým aj právnickým osobám v desktopovej aj mobilnej verzii bez ohľadu na typ operačného systému a bez nutnosti inštalovať akékoľvek doplňujúce moduly (pluginy) do webového prehliadača.

Požiadavky
 • Vytvoriť webovú aplikáciu mapového klienta – nástroja pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb.
 • Poskytnúť používateľom čo najväčší komfort pri práci s údajmi.
 • Integrovať systém s rôznymi údajovými registrami.
 • Postaviť aplikáciu na otvorených službách a aplikačných rozhraniach, aby bolo možné jednoduché rozširovanie a prispôsobenie požiadavkám nielen z pohľadu funkcionality, ale aj výkonu.
Výsledky a prínosy

 • Základná mapa – slúži pre verejnosť Obsahuje základné údaje objektov ZBGIS, 3D stavby, 3D vizualizácie objektov, pridávanie vlastných údajov v rôznych formátoch, pridávanie WMS, WMTS služieb, export údajov do ortofotomozaiky SR, rastra základnej mapy ZBGIS v mierke 1:5000 až 1:50 000.
 • Kataster nehnuteľností – slúži pre verejnosť, realitné kancelárie, banky, samosprávu, štátna správu a médiá. Obsahuje komplexné informácie z Katastra nehnuteľností, zobrazenie parciel C, E, získanie listu vlastníctva, kópie katastrálnej mapy, zobrazenie všetkých parciel evidovaných na liste vlastníctva, vizualizáciu parciel v 3D.
 • Terén – slúži pre geológov, archeológov, projektantov, geodetov, armádu. Obsahuje sklony terénu, orientácie voči svetovým stranám, digitálny model reliéfu a digitálny model povrchu SR vo formáte TIFF a ESRI GRID, vizualizáciu mračien bodov v 3D vo formáte LAZ a LAS.
 • Geodetické základy – slúži pre geodetov. Umožňuje vyhľadávať a zobrazovať referenčné geodetické body zo Štátnej priestorovej siete (ŠPS), Štátnej gravimetrickej siete (ŠGS), Štátnej nivelačnej siete (ŠNS), Štátnej trigonometrickej siete (ŠTS).
 • Archív – primárne je určená pre geodetov, historikov, znalcov z odboru geodézie a kartografie. Umožňuje získať informácie o kladoch mapových listov, historických mapách – Vzdialenostnej mapy Uhorska či Historickej mapy III. Vojenského mapovania, Štátnej mapy odvodenej, Technicko-hospodárskej mapy, Topografickej mapy.
  Geografické názvoslovie – slúži pre média a laickú verejnosť. Zobrazuje štandardizované geografické názvy sveta a geografické názvy SR. Umožňuje vyhľadať a zobraziť geografické názvy sveta v slovenskom, anglickom a príslušnom úradnom jazyku a variantných či historických názvov SR.
 • Vytvorenie viac ako 100 mapových a geoprocesných služieb. Vypublikovanie služieb vo formáte WMS, WFS, WMTS, WCS.
 • Vytvorenie aplikácie Metainformačný systém, ktorá v súlade so štandardmi ISO, resp. OGC (Open Geospatial Consortium), smernicou INSPIRE, ale aj so zákonom o NIPI (Národná infraštruktúra pre priestorové informácie), poskytuje možnosť vyhľadávania a prezerania metadátových záznamov o priestorových údajoch a mapových službách ZBGIS a ESKN.
 • Vytvorenie webovej aplikácie slúžiacej na autorizovanú transformáciu súradnicových bodov medzi vybranými geodetickými referenčnými systémami (GRS).
 • Vytvorenie webovej aplikácie slúžiacej na konverziu vybraných formátov súborov priestorových údajov.
 • Vytvorenie Zoznamu stavieb (ISZS) – systému na evidenciu kolaudačných rozhodnutí a základných informácií o stavbách a bytoch, ktorý vykonáva automatickú aktualizáciu údajov prostredníctvom služieb Katastra nehnuteľností a Registra adries.
 • Integrácia na rezortný Portál produktov a služieb pre elektronické objednávanie údajov a služieb rezortu geodézie, kartografie a katastra.
 • Optimalizácia aplikácie pre mobilné zariadenia, lokalizácia zariadenia s využitím globálnych navigačných družicových systémov (GPS, GLONASS, BeiDou a pod.).
 • Udržiavanie ZBGIS priestorovej geodatabázy pokrývajúcej celé územie SR v súradnicovom systéme S-JTSK, v platnej realizácii JTSK03 (kód EPSG:8353), s Baltským výškovým systémom po vyrovnaní – Bpv (H) (kód EPSG:8357).

Vyhľadanie:

 • parcely, domu, obce, katastrálneho územia
 • úplného výpisu z listu vlastníctva, čiastočného výpisu z listu vlastníctva.
 • listov vlastníctva podľa vybraného územia

Kópia katastrálnej mapy

Kópia mapy určeného operátu:

 • fyzickej osoby v katastri nehnuteľností
 • právnickej osoby v katastri nehnuteľností
 • podrobných informácií o Vlastníkoch
 • podrobných informácií o Parcelách registra C
 • podrobných informácií o Parcelách registra E
 • podrobných informácií o Stavbách
 • adresných bodov (ulica, orientačné číslo, obec)
 • referenčných geodetických bodov
 • lokality pomocou súradníc
 • geografických názvov (názvy štátov, variantné názvy, historické názvy)
 • objektov záujmu (knižnica, letisko, nemocnica, poliklinika, čerpacia stanica, obchodné, nákupné centrum, pošta, odpočívadlo, škola MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, kúpele, golfové ihrisko, akvapark ai.

Práca s vrstvami

Informácie z mapy:

 • priamo
 • bodom
 • líniou
 • oblasťou
 • zvýraznenie objektov
 • detail objektu

Meranie:

 • súradnice bodu
 • dĺžky a plochy 2D
 • dĺžky a plochy 3D
 • vzdialenosti medzi objektmi
 • veľkosti plošných objektov

Zdieľanie mapy:

 • publikovanie prostredníctvom sociálnych sietí Facebook alebo Twitter.
 • integrovať mapu ZBGIS na web

Export údajov - čo, kde, ako

Základná mapa:

 • ZBGIS raster
 • Ortofotmozaika

Údaje v téme Terén:

 • DMR
 • DMP
 • Mračno bodov

Údaje v téme Archív:

 • ŠMO5 Raster

Denné svetlo umožňujú zobrazenie tieňov 3D Stavieb, osvetlenie mapy podľa nastaveného času a dátumu

Rez vrstvami na 3D analýzu (vnútra budov, modely povrchu)

Použité technológie

Front-End

 • ArcGIS API for JavaScript
 • Angular

Back-End

 • .NET
 • Integrácia na externé služby – Oracle, Elasticsearch
Ocenenia

Aplikácia Mapový klient ZBGIS získala niekoľko ocenení, ktoré potvrdzujú jeho kvalitu a nadčasovosť.

 • Prestížne ocenenie Special Achievement in GIS Award 2023 od spoločnosti Esri
 • Prestížne ocenenie Special Achievement in GIS Award 2018 od spoločnosti Esri
 • Ocenenie Digitálny projekt roka na konferencii ITAPA 2017 a Absolútny víťaz Ceny ITAPA 2017
 • Ocenenie Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2017 od Rádio Slovensko
 • Prestížne ocenenie Special Achievement in GIS Award 2014 od spoločnosti Esri
Mapový klient pre ISpre verejné služby a služby verejnej správy INSPIRE
INSPIRE